การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)

 

   เมื่อวันที่  12 เมษายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย  นายสมัย  ไหลครบุรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.  บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน  ผู้แทนภาคราชการ  ประชาคม  เป็นกรรมการ  โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  กรอบนโยบาย  ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  และเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

 

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายสมัย  ไหลครบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลอละพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) นำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

     ในการนี้ นายสมัย  ไหลครบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนอบัว ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป 

นายวงศ์วาณิช  ดัดสำโรง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมกับคณะคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) วันที่  23  กุมภาพันธ์  2564 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  

 

โดยร่วมกันพิจารณากิจกรรม/โครงการ  ที่คณะกรรมสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ซึ่งเกิดจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว  

 

   

 

 
           วันที่  26  กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
นายสมัย  ไหลครบุรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ได้เป็นประธานในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
           
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยเน้นย้ำเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่มันสมัยในสายตาประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการอบรมให้ความรู้ และจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าดอนนางงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

นายวงศ์วาณิช  ดัดสำโรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  

นายห้อย  หลอดกระโทก  รองนายก อบต.หนองบัว

นายพูน  รักษาสระน้อย  รองนายก อบต.หนองบัว

พร้อมด้วยท่านปลัด ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนทุกส่วน/สำนัก/กอง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

ร่วมออกพื้นที่ประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตำบล  เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนทั้ง  12  หมู่บ้าน

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ

ณ  ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564