องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการ ลด คัด แยกขยะในครัวเรือน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน