พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ เรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยเป็นสถานที่เตรียมไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เองตามกำลังจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน มีการกำหนดข้อมูลข่าวสารที่จะต้องทำการเผยแพร่และเปิดเผย อาจใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารช่วยให้การติดต่อเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร 

เอกสารเพื่อศึกษาทำความรู้จักกับบทบาทหน้าที่และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย