สถิติการให้บริการงานประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่

ซ่อมและให้บริการด้านประปา จำนวนครั้ง/เดือน

ต.ค. 2565

พ.ย. 2565

ธ.ค. 2565

ม.ค. 2566

ก.พ. 2566

มี.ค. 2566

1

10

13

12

9

5

8

2

9

14

10

8

9

10

3

12

15

16

11

10

9

4

-

-

-

-

-

-

5

10

9

8

12

13

15

6

15

14

15

19

8

5

7

14

10

12

9

8

8

8

16

9

12

5

8

9

9

18

12

11

10

8

8

10

8

10

9

9

8

7

11

5

6

5

8

7

9

12

-

1

-

-

-

-

รวม

86

70

72

72

60

61

 

นางสาวศิริลักษณ์  ศิริบุญ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) ผู้ให้ข้อมูล

 

 

สถิติการให้บริการด้านขออนุญาตก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่

ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวนราย/เดือน

ต.ค. 2565

พ.ย. 2565

ธ.ค. 2565

ม.ค. 2566

ก.พ. 2566

มี.ค. 2566

1

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

2

-

-

5

-

1

1

-

-

-

6

-

-

-

1

-

-

7

-

1

-

-

7

-

8

-

1

-

-

-

-

9

-

1

-

-

-

-

10

1

-

-

1

-

-

11

-

-

1

1

-

-

12

-

-

-

-

-

-

รวม

1

4

2

5

1

3

 

นางสาวศิริลักษณ์  ศิริบุญ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) ผู้ให้ข้อมูล

 

 

สถิติผู้มาชำระภาษี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่

สถิติผู้มาใช้บริการชำระภาษี จำนวนราย/เดือน

ต.ค. 2565

พ.ย. 2565

ธ.ค. 2565

ม.ค. 2566

ก.พ. 2566

มี.ค. 2566

1

-

-

-

-

4

2

2

-

-

-

1

2

7

3

-

-

-

-

1

2

4

-

-

-

-

-

1

5

-

-

-

1

2

3

6

-

-

-

-

1

3

7

-

-

-

-

-

1

8

-

-

-

-

1

2

9

-

-

-

-

-

1

10

-

-

-

-

-

3

11

-

-

-

-

2

2

12

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

2

13

27

 

นางสาวแสงระวี  หลักทอง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ให้ข้อมูล

 

 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

ผ่านช่องทาง  Social Network ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  และช่องทางอื่นๆ

เดือน

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

ตุลาคม

x

x

x

 

พฤศจิกายน

x

x

x

 

ธันวาคม

x

x

x

 

มกราคม

x

x

x

 

กุมภาพันธ์

x

x

x

 

มีนาคม

x

x

x

 

เมษายน

x

x

 

 

พฤษภาคม

x

x

 

 

มิถุนายน

x

x

 

 

กรกฎาคม

x

x

 

 

สิงหาคม

x

x

 

 

กันยายน

x

x

 

 

รวม

x

x

 

 

 

หมายเหตุ เครื่องหมาย X หมายถึง  ไม่มีผู้ร้องเรียน

สรุปผล ในปีงบประมาณ  2564  ข้อมูล  ณ  1  ตุลาคม  2564  ถึง  31  มีนาคม  2566

ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว

 

นางสาวปิ่นดาว  จันทร์สองศรี  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ให้ข้อมูล