จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามโครงการ สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งคู่มือการปฏิบัติตามโครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นำชุมชน กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน) อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี เพื่อนำคู่มือไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

 

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (HxLrcULThu71141.jpg)ภาวะคลอดก่อนกำหนด535 kB73