องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองบัว