นายสมัย  ไหลครบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  

นายจีรวัฒน์  เศษเจริญ  รองนายก อบต.หนองบัว

นางนิพัทธา มณีณัฏฐกิตติ์  รองนายก อบต.หนองบัว

พร้อมด้วยท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนทุกส่วน/สำนัก/กอง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

ร่วมออกพื้นที่ประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตำบล  เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนทั้ง  12  หมู่บ้าน

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

ณ  ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566