ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สำหรับบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสมารถตอบแบบวัด

ภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566
#ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/nei7gl