Up

รายงานการประชุมสภาอบต.

สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 28 ธ.ค.63

สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 28 ส.ค.63

สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 2563 วันที่ 19 ส.ค.2563

สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 30 มิ.ย.2563

สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 28 ก.พ.63

.......................................................................................................

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

 

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

.............................................................................................................................

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
 
 
Powered by Phoca Download