นายวงศ์วาณิช  ดัดสำโรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  

นายห้อย  หลอดกระโทก  รองนายก อบต.หนองบัว

นายพูน  รักษาสระน้อย  รองนายก อบต.หนองบัว

พร้อมด้วยท่านปลัด ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนทุกส่วน/สำนัก/กอง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

ร่วมออกพื้นที่ประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตำบล  เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนทั้ง  12  หมู่บ้าน

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ

ณ  ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

นายวงศ์วาณิช  ดัดสำโรง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมกับคณะคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) วันที่  23  กุมภาพันธ์  2564 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  

 

โดยร่วมกันพิจารณากิจกรรม/โครงการ  ที่คณะกรรมสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ซึ่งเกิดจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว  

 

   

 

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการอบรมให้ความรู้ และจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าดอนนางงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

นายวงศ์วาณิช  ดัดสำโรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ร่วมกับ สนง.ปปท.เขต 3 สนับสนุนการเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2564 พันตำรวจโททนง เพิ่มพูล
ผอ.ปปท.เขต 3​ มอบหมายให้
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
นายศานต์ชาติ ตึดสันโดษ
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง​ ขวัญชนก ต้นกันยา
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
นางสาวฉัตรชนก ชาติเพชร
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์​ วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ คณะวิทยากร ได้ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงาน ปปท. การให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์