คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประชุมมอบนโยบาย No Gift  Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรในสังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2566 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว