โครงการอบรมให้ความรู้และจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565