กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่าง  26 - 29  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565

 

                 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น  มีการเลี้ยงสุนัขและแมวกันอย่างแพร่หลาย และจากโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ พบสุนัข และแมว จำนวน 2,219 ตัว โดยแบ่งเป็นสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ จำนวน 2,104 ตัว และสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ จำนวน 115 ตัว และเพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่  ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการให้วัคซีนกับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ รวมไปถึงการสร้างความตระหนัก ให้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเห็นความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

กิจกรรมโครงการ