คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะมำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) คลิกดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555

         โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรีโดยการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะผู้นำสตรี การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ การเฝ้าระวังดูแลปัญหา และการช่วยเหลือเยียวยาสตรี การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี โดยผ่านองค์กรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555  law_fund_women 

คู่มือการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระดับตำบล ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองบัว

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (กรรมการ-ต.หนองบัว.doc)กรรมการ-ต.หนองบัว.doc60 kB285