โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  (สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิธี ๕ ส) ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

16 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดย นาย สมัย ไหลครบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  โดยมอบหมายให้กองการศึกษาฯ จัดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิธี ๕ ส) ร่วมกันหลายภาคส่วน ได้แก่ วัดหนองบัว จิตอาสา สมาชิกสภา  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป ข้าราชการและพนักจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัด โรงครัว และสนามหญ้า ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส 
๑.ส่งเสริมให้มีการนำเอาแนวคิด และหลักการของระบบ ๕ ส มาพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในวัดให้เป็นสถาน
ที่สัปปายะ
๒.เปิดโอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจเข้ามาให้การสนับสนุนงานตาม
ระบบ ๕ส
๓.ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
วัดให้เป็นตัวอย่าง โดยใช้แนวคิดและหลักการของระบบ ๕ ส
๔.ส่งเสริมให้เกิดวินัยในสังคมผ่านแนวคิดและหลักการของระบบ 4 ส โดยทำ ๕ ส ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา