วันต่อต้านยาเสพติดโลก

(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอวบัว เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรมย์

ด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาสเพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/อำเภอ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้ายยาเสพติดโลก
(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖