ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์กรเกิน 1 ปี

เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566


#ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/nei7gl