ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

1.เรื่องธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรดี? กับกฎหมาย PDPA 

2.เรื่องแนะหลัแก้เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน...ลดความเสี่ยงอันตราย 

3.เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)

และ 4.เรื่องใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน