ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบื้อยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนเดือน กรกฎาคม 2565 (รายใหม่)