องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563