เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการที่สนับสนุนด้วยงบประมาณกองทุนหรือพื้นที่ (กปท.) และศูนย์รวมผลงานความสำเร็จการจัดบริการสาธณสุขของชุมชนด้วยงบดังกล่าว รวมถึงเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมจากพื้นที่ปฏิบัติสู่สาธารณะ ส่งเสริมการและเปลี่ยน และเสริมสร้างความร่วมมือการจัดระบบสุขภาพชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม นำไปสู่การขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ