องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างของการเข้าใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยจัดให้มีการเข้าออกทางเดียว และมีจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)