พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ฮิต: 957

1. สำเนาหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0027/ว0022

2. คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการต่อต้านการให้สินบน

3. แผ่นพับสรุปย่อ

4. QR Code เพื่อเข้าสู่เอกสารที่เกี่ยวข้องและสื่อประชาสั้มพันธ์