โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ  (โรคไข้เลือดออก)

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

                   เนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้ในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีฝนตกทำให้เกิดน้ำขังตามพื้นที่ต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผลให้ยุงลายสามารถมาวางไข่ที่ผิวน้ำในบริเวณที่มีน้ำขัง จนเกิดการแพร่กระจายของยุงลาย ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้โรคไข้     เลือดออกแพร่กระจายได้ง่าย

                 ดังนั้น  เพื่อลดการสูญเสียของประชาชนจากผลกระทบจากโรคไข้เลือดออก  จำเป็นต้องควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่อยู่ในช่วงฤดูฝนให้ทันท่วงที โดยการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย การใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย  การทำลายภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และผู้นำชุมชนในการสร้างความตระหนักความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรค ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  

กิจกรรมโครงการ

                 รอบที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (หยุดวันเสาร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565  และ วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565)

                 รอบที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 5 - 14 กันยายน พ.ศ. 2565 (หยุดวันเสาร์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565  และ วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)