พิมพ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ฮิต: 1442

ประวัติ อบต.หนองบัว

ตำบลหนองบัวเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแต่เดิมตำบลหนองบัว ขึ้นกับตำบลไทยเจริญ มีอาณาเขตกว้างขวางมากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีต้นไม้ใหญ่หลายพันธุ์ในเขตป่าอนุรักษ์ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา

ต่อมาตำบลปะคำ ได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยแยกจากอำเภอละหายทราย บ้านหนองบัวจึงได้แยกตำบลออกจากตำบลไทยเจริญและได้รับการแต่งตั้งเป็นตำบลและพื้นที่ก็ได้มีการจัดสรรอาณาเขตความรับผิดชอบไปบางส่วน ปัจจุบันตำบลหนองบัวประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 2 โซน

ตำบลหนองบัวได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองบัวเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่ตำบลในท้องที่ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457

 

ตราสัญลักษณ์