ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีตำบลหนองบัว

ประจำปี 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

----------------------------------------------------------------------

 

     โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีตำบลหนองบัว ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ การทำขนมจีบ,ซาลาเปา เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว สร้างโอกาสและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้

ปัจจุบันราคาสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลัง ข้าว มีราคาตกต่ำซึ่งสินค้าเกษตรทั้งสองชนิดเป็นสินค้าหลักของประชาชนในตำบลหนองบัว ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานแรงงานไปทำงานต่างถิ่น หลังพ้นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีประชาชนบางส่วนที่ประสบปัญหาการว่างงาน จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในตำบลหนองบัว ประกอบกับการลงพื้นที่ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนมีความต้องการที่จะฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเมื่อพ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรือมีเวลาว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในฐานะที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรี ตำบลหนองบัว “หลักสูตรการทำขนมจีบ ซาลาเปา ขนมเปียกปูนสด ขนมถ้วยฟู” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่สตรีภายในเขตตำบลหนองบัว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย งบประมาณ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำนวนเงินที่ใช้ไป 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) คงเหลือ....9,000....บาท (เก้าพันบาทถ้วน) จึงได้สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

เวลา 08.30 -09.00 น.

-เปิดการอบรม โดย นายวงศ์วาณิช ดัดสำโรง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว