พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นกฎหมายรองรับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตใหม่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ ของเองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้ 7 ช่องทาง ดังนี้
1. ติดต่อด้วยตนเอง 
2. ทางจดหมาย ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
3. ทางอินเตอร์เน็ต - เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว www.nongbuabrm.go.th - เมนู > ร้องเรียนร้องทุกข์ > ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
4. ทางอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ - Email Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น
6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
7. สื่อสังคมออนไลน์ Facebook "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว"
8. อื่นๆ