องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำบัญชีรายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว