ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีตำบลหนองบัว

ประจำปี 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

----------------------------------------------------------------------

 

     โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีตำบลหนองบัว ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ การทำขนมจีบ,ซาลาเปา เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว สร้างโอกาสและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้

ปัจจุบันราคาสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลัง ข้าว มีราคาตกต่ำซึ่งสินค้าเกษตรทั้งสองชนิดเป็นสินค้าหลักของประชาชนในตำบลหนองบัว ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานแรงงานไปทำงานต่างถิ่น หลังพ้นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีประชาชนบางส่วนที่ประสบปัญหาการว่างงาน จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในตำบลหนองบัว ประกอบกับการลงพื้นที่ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนมีความต้องการที่จะฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเมื่อพ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรือมีเวลาว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในฐานะที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรี ตำบลหนองบัว “หลักสูตรการทำขนมจีบ ซาลาเปา ขนมเปียกปูนสด ขนมถ้วยฟู” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่สตรีภายในเขตตำบลหนองบัว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย งบประมาณ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำนวนเงินที่ใช้ไป 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) คงเหลือ....9,000....บาท (เก้าพันบาทถ้วน) จึงได้สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

เวลา 08.30 -09.00 น.

-เปิดการอบรม โดย นายวงศ์วาณิช ดัดสำโรง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของอบต.ฯ เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของอบต. ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะเก็บรวบรวมรักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่อบต.ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของอบต. หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีและให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนิน กิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ เข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ การขอรับบริการสามารถเดินทางหรือสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

หมายเลขโทร

0 4460 5957

หมายเลขโทรสาร

0 4460 5957

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์

http://www.nongbuabrm.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

https://forms.gle/E2TLbgzaNp1y3iuZ7

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำบัญชีรายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว